Centrum rozvoja doktorandov

v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia Vás pozýva na 14. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

 Scientia Iuventa 2019

Konferencia sa bude konať 25. apríla 2019 (štvrtok) na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Konferencia je určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom, ktorí vystúpia v štyroch sekciách – ekonomika a manažment podniku; verejná ekonomika a politika; cestovný ruch; financie. Pred rokovaním v jednotlivých sekciách sa uskutoční vystúpenie v pléne. Výstupom z konferencie bude zborník abstraktov s prideleným ISBN a možnosť publikovať v nasledujúcich vedeckých časopisoch: Acta aerarii publici a Ekonomika a spoločnosť.

 

}

Termíny

Kliknite pre presmerovanie na prihlášku

Platba

Fakturačné údaje:

Občianske združenie Ekonómia

Tajovského 10

974 01 Banská Bystrica

IČO: 359 81 555

DIČ: 2021443963

Konferenčný poplatok za každý článok je stanovený na 25 EUR (bez ohľadu na to, či ide o aktívne alebo pasívne vystúpenie na konferencii).

Poplatok pre každého ďalšieho spoluautora, ktorý sa aktívne zúčastní na konferencii je 20 EUR (dvadsať EUR)

V prípade, že ďalší spoluautor nemá záujem o aktívnu účasť, ale má záujem o zborník z konferencie, poplatok je stanovený na 5 EUR / 1 zborník.

Platbu je potrebné uhradiť na bankový účet SK35 0900 0000 0003 0110 0662, variabilný symbol VS 2919. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

l

Pokyny pre autorov

Šablóna príspevku na konferenciu

Sablona_SI_2019
ROZSAH

Príspevok musí byť napísaný v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevku, vrátane všetkých jeho súčastí, musí byť 6 – 10 strán. Všetky prijaté príspevky, ktoré prejdú recenzným konaním, budú zverejnené v zborníku z konferencie a na webovej stránke konferencie.

FORMÁT

Príspevky musia byť vo formáte MS Word (súbory typu.doc, alebo .docx) písané v preddefinovanej šablóne, do ktorej je nutné samotný príspevok dopĺňať kvôli jednotnosti zborníka.

ŠTRUKÚRA

Štruktúra vedeckého príspevku je nasledujúca:

 • Názov príspevku
 • Meno a priezvisko všetkých autorov (bez titulov)
 • Abstrakt (povinne v anglickom jazyku)
 • Kľúčové slová (povinne v anglickom jazyku)
 • JEL klasifikácia (iba JEL kódy – bez názvov)
 • Text príspevku (Úvod, Teoretické východiská, Cieľ a metódy, Výsledky a diskusia, Záver)
 • Zoznam použitej literatúry
 • Kontakt – kontaktné údaje na všetkých autorov: (tituly, meno, priezvisko, miesto pôsobenia, adresa miesta pôsobenia, email).
FORMÁTOVANIE

Šablóna príspevku je už vopred nastavená podľa určených požiadaviek. Prosíme nepoužívať poznámky pod čiarou. Na každý zdroj uvedený v zozname použitej literatúry musí byť citácia, alebo parafráza v texte príspevku. Označovanie citovaných a parafrázovaných zdrojov v texte príspevku je potrebné uvádzať nasledovne: „Kotler (2013) uvádza, že… .“ alebo „Marketingový koncept je… (Kotler, 2013).“ Na jednotlivé časti textu používať preddefinované formáty zo šablóny:

Názov štýlu Použiť na tieto časti textu
„Názov“ názov príspevku
„Autori“ mená autorov príspevku pod nadpisom
„Šp. nadpis 1“ nadpisy – Abstract, Key Words, JEL Classification
„Šp. nadpis 2“ nadpisy – Úvod, Záver, Zoznam použitej literatúry, Kontakt
„Šp. texty“ text Abstraktu, vypísané kľúčové slová, vypísané kódy JEL klasifikácie, text Kontakných údajov
„Nadpis 1“ názvy kapitol – Teoretické východiská, Cieľ a metódy, Výsledky a diskusia
„Nadpis 2“ všetky nadpisy druhej úrovne – podnadpisy
„Popis 1“ Popisky (Názov a Prameň) k tabuľkám, grafom a obrázkom
„Objekt“ Grafy, Obrázky a texty Tabuliek
„Normálny“ zvyšný text príspevku
POSTUP RECENZNÉHO KONANIA

Po obdržaní príspevkov a skontrolovaní formálnych náležitostí, budú z príspevkov odstránené mená a kontaktné údaje autorov. Až takto upravené, „anonymné“ príspevky budú zaslané na recenzné konanie vybraným odborným recenzentom, vďaka čomu sa zabezpečí maximálna objektivita celého procesu hodnotenia. Po ukončení recenzného konania budú autori emailom informovaní o jeho výsledku a zároveň im bude zaslaný spresnený program konferencie.

i

Príspevok

;

Tu nahrajte Váš príspevok na konferenciu vo formáte word, ktorý celý píšte do šablóny, ktorá je pre Vás k dispozícii v predchádzajúcej sekcii „Pokyny pre autorov“. Nutnosť použiť šablónu je z dôvodu jej naformátovania presne podľa potrieb konferencie a dodržania jednotného vzhľadu.

Doprava a ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie nie je zahrnuté v cene konferenčného poplatku. Pokiaľ by bol záujem zo strany účastníkov, vieme im však ubytovanie spostredkovať na niektorom zo študentských domovov UMB (záujem o sprostredkovanie ubytovania uveďte v registračnom formulári). Individuálne si každý samozrejme môže zabezpečiť aj iný druh ubytovania. K dispozícii sú napríklad:

Doprava účastníkov na miesto je individuálna. Pre prípad osobnej dopravy Vám dávame k dispozícii GPS súradnice Ekonomickej fakulty (N48.7388821 E19.1330796), ktorá je miestom konania konferencie a prikladáme taktiež mapu lokality. Spojenie mestskou hromadnou dopravou je linkou číslo 34 zo zastávky „Železničná stanica“ na zastávku „Tajovského park“, ktorá je vzdialená 50 m od fakulty.

Fullscreen-Logo
Banská Bystrica

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

Ekonomická fakulta UMB: 48.738623, 19.137583
Zastávka MHD linky č. 34 - Železničná stanica: 48.735701, 19.163707
Zastávka MHD linky č. 34 - Tajovského park: 48.738015, 19.138784
Námestie SNP - hlavné námestie: 48.735276, 19.145157
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo
Ekonomická fakulta UMB
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo
Zastávka MHD linky č. 34 - Železničná stanica
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo
Zastávka MHD linky č. 34 - Tajovského park
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo
Námestie SNP - hlavné námestie
b

Program konferencie

 • 08:00 – 09:00 – Registrácia účastníkov
 • 09:00 – 09:30 – Otvorenie konferencie
 • 09:30 – 11:30 – Vystúpenia hostí v pléne
 • 11:30 – 12:30 – Obed
 • 12:30 – 16:00 – Rokovanie v sekciách